高级搜索 高级搜索
9

Ireneusz Jankowski, Cel nieznany II, 2020

star_border
现场竞价期间的通知
notifications_off 提醒:
textsms SMS:
add 您的笔记 
拍品说明
估计: 575 - 707 EUR
akryl, relief, płyta malarska, 55x55 cm, sygn. monogramem, opisany na odwrocie: IRENEUSZ JANKOWSKI | technika mieszana | "Cel nieznany II" | 55x55 2020/4
拍卖
9 Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
日期
06 六月, 19:30 CEST/Warsaw
date_range
起始价
398 EUR
估计
575 - 707 EUR
现场拍卖开始
去竞价
注册拍卖
现在开始竞价
登录开始竞价

您想参与竞价吗?登录并参与拍卖。

登入
PLN .00

接受报价: 06/06 19:30 CEST/Warsaw
现场拍卖开始: , 06/06 19:30 CEST/Warsaw

立即提供拍品的价格。如果您想对拍卖前的拍品竞价,则请提交报价。注意:不可取消报价!

添加限额
登录开始竞价

您想参与竞价吗?登录并参与拍卖。

登入
PLN .00

设置限额后,在竞价时,将自动以您的名义竞价拍品,直至达到您所设置的限额。该限额为隐藏的报价,其他用户不知道此价格,并且仅在竞价期间被激活,这类似于Allegro或eBay拍卖的狙击手。设置的限额可以被修改,直到拍品开始竞价拍卖。

给拍卖组织者发送消息

您对此拍品或参与竞价有疑问?

查看次数: 17 | 收藏: 2
拍卖

Galeria Xanadu

9 Aukcja Sztuki Współczesnej
日期
星期二, 06 六月, 19:30 CEST/Warsaw
竞价过程

所有物品将被竞价拍卖

拍卖费
20.00%
OneBid不收取任何额外的竞价费用.
竞价幅度
  1
  > 20
  400
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
规章

1. Organizatorem Aukcji jest Agnieszka Gniotek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny Agnieszka Gniotek, wpisaną do CEIDG przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługującą się numerem NIP: 118-09-06-167, adres: ul. Bracławska 8 lok. 68, 04-044 Warszawa. 

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli lub będące własnością Domu Aukcyjnego.

3. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą podaną w katalogu aukcyjnym. 

4. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną (dalej jako: „Uczestnik aukcji”).

6. Do udziału w licytacji upoważnieni są Uczestnicy aukcji bez konieczności wpłacania vadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 20% ceny wylicytowanej. Uczestnicy aukcji rozumieją oraz akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.

7. W aukcji mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy aukcji posiadający numer licytacyjny. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected] lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer: 503 012 889. 

8. Dane osobowe Uczestników aukcji pozostają̨ do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.

9. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście, mogą złożyć organizatorom aukcji oferty kupna z podaniem limitu cenowego (limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji.

10. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

11. Przy obsłudze licytacji Dom Aukcyjny współpracuje z portalem rynku sztuki Onebid.pl. Uczestnicy aukcji mogą brać udział w licytacji za pośrednictwem wyżej wymienionych portali. W takim przypadku obowiązuje ich w takim samym stopniu, jak innych Uczestników aukcji, niniejszy Regulamin. 

12. Wszystkie obiekty są udostępnione Uczestnikom aukcji przed aukcją w określonym w katalogu terminie, zwanym wystawą przedaukcyjną.

13. Dom Aukcyjny zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed zakupem, a w szczególności skonsultowanie stanu ich zachowania z konserwatorem. Fakt nie podania w katalogu, że dany obiekt został poddany zabiegom konserwatorskim lub posiada widoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.

14. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę – Aukcjonera.

15. Obiekty wystawione na aukcję posiadają̨ określoną̨ cenę̨ wywoławczą. Mogą także posiadać cenę̨ rezerwową znaną Domowi Aukcyjnemu. Jest to ustalona z Właścicielem najniższa cena, za którą Dom Aukcyjny może sprzedać́ obiekt. 

16. Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN w przedziale cenowym do 2 000 zł; pomiędzy 2 000 zł a 5 000 zł postąpienie wynosi 200 zł, pomiędzy kwotą 5 000 zł a 10 000 zł postąpienie wynosi 500 zł, powyżej kwoty 10 000 zł postąpienie wynosi 1 000 zł. 

17. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

18. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

19. Aukcjoner ma prawo łączyć, rozdzielać obiekty i zmieniać kolejność licytacji. Może także wyłączyć obiekty z licytacji albo wprowadzić nowe.

20. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna – sprzedaży została zawarta (dalej jako: „Umowa”), a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym Regulaminem terminie (dalej jako: „Kupujący”).

21. Kupujący zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie Dom Aukcyjny ma prawo przekazać kwestię rozliczenia transakcji do Kancelarii Windykacji, która sprawuje nad Domem Aukcyjnym opiekę prawną. Koszt dochodzenia należności ponosi Kupujący. Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

22. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Kupującego, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

23. Możliwe formy płatności w Domu Aukcyjnym to: płatność gotówką lub kartą w siedzibie Galerii Xanadu (w przypadku licytacji w wyjazdowych, w recepcji aukcji obsługiwanej przez pracowników Domu Aukcyjnego) lub przelew bankowy na konto, na rachunek bankowy: Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny Agnieszka Gniotek Al. Jerozolimskie 101 lok. 52 Warszawa ING, nr konta: 25105010251000009262374342

24. Prawo własności wylicytowanego obiektu przechodzi na Kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty, a w przypadku płatności dokonywanej na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego, w chwili uznania na wyżej wskazanym rachunku bankowym kwoty odpowiadającej cenie wylicytowanego obiektu.

25. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności, Kupujący ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a Organizatorzy aukcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez Kupującego poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

26. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.

27. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

28. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych *) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite (prawa twórcy i spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł). Powyższa opłata ta wynosi maksymalnie 5% kwoty wylicytowanej.

29. Dom Aukcyjny wydaje certyfikat zakupu obiektu.

30. Odbiór zakupionych obiektów jest możliwy po zaksięgowaniu się na koncie Domu Aukcyjnego całkowitej wpłaty kwoty wylicytowanej wraz z opłatą aukcyjną. Odbywa się on w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na wyraźne życzenie Kupującego, Dom Aukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie transportowej. Koszty przesyłki, w tym ubezpieczenia, pokrywa Kupujący. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za obiekt ustaje w momencie odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego przez Kupującego lub z chwilą nadania przesyłki.

31. Obiekty nie odebrane przez Kupującego w terminie 30 dni od daty aukcji, zostaną obciążone kosztami przechowywania w wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.

32. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2016 r.

关于拍卖


FAQ
关于卖家
Galeria Xanadu
联系方式
Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny Agnieszka Gniotek
room
ul. Gen. W. Andersa 29
00-159 Warszawa
phone
+48 570 145 770
keyboard_arrow_up